Fleisch & Wurst - Wurst - Vom Rind
200 g
2,20 €

 
200 g
5,20 €

 
350 g
17,95 €

 
330 g
14,95 €

 
300 g
4,20 €

 
280 g
3,30 €

 
350 g
4,50 €

 
200 g
2,55 €

 
150 g
1,90 €

 
400 g
4,75 €

 
250 g
3,20 €

 
200 g
2,40 €

 
ab 200 g
ab 2,40 €

 
ab 200 g
ab 3,10 €

 
800 g
8,70 €

 
200 g
4,00 €

 
ab 250 g
ab 6,48 €

 
450 g
8,95 €

 
450 g
8,95 €

 
450 g
6,95 €

 
450 g
8,95 €

 
450 g
8,95 €

 
ab 250 g
ab 8,90 €

 
ab 250 g
ab 6,05 €

 
76 g
1,70 €

 
105 g
2,50 €

 
ab 250 g
ab 8,15 €

 
ab 250 g
ab 7,20 €

 
ab 250 g
ab 8,20 €

 
ab 250 g
ab 11,70 €

 
65 g
2,59 €

 
60 g
2,99 €

 
60 g
2,99 €

 
200 g
4,75 €

 
ab 360 g
ab 7,20 €